Prijzen Contact              

Privacy statement

Algemeen

Deze privacy statement van Calqi B.V. ("Calqi"), statutair gevestigd te Amsterdam, is van toepassing bij het bezoeken van onze website, jegens (potentiële) klanten bij gebruikmaking van onze diensten, leveranciers en relaties van Calqi en heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor Calqi de verantwoordelijke van is. Deze privacy statement is tevens te raadplegen op www.calqi.nl of zal op verzoek (per e-mail) worden toegezonden.

Wij respecteren ieder zijn privacy en houden ons aan de vigerende wet- en regelgeving, zoals vanaf 25 mei 2018 de bepalingen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening, alsmede aan de (verwerkers)overeenkomsten die Calqi met klanten, leveranciers en relaties heeft gesloten.

Website

De informatie die door middel van de website van Calqi kan worden verkregen heeft een algemeen karakter. Hoewel Calqi ernaar streeft om de website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, kan het zo zijn dat de inhoud van (onderdelen van) de website niet juist, volledig of actueel meer is. Calqi aanvaardt geen enkel aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten van de bezoeker van de website op grond van de verkregen informatie op de website.

Verwerking persoonsgegevens

Calqi doet er alles aan op uw privacy te waarborgen. Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens als dat strikt noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, zodat wij een goede dienstverlening kunnen aanbieden en/of noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering.

Calqi maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan beheerders van websites verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent. De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door Calqi gebruikt. Calqi houdt bijvoorbeeld niet bij welke internet browser jij precies gebruikt, maar houdt wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de website te verbeteren.

Daarnaast vindt alleen vastlegging van niet-persoonlijke bezoek- en verkeersgegevens plaats, waaronder begrepen het type verbinding, het besturingsprogramma van de computer van waaruit de website van Calqi bezocht wordt en de pagina’s van de website van Calqi die bezocht worden. De verwerking van die gegevens geschiedt uitsluitend met als doel opzet, inhoud en werking van deze website te optimaliseren.

Calqi verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die je actief aan ons verstrekt. Indien je jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer verstrekt, zodat wij contact met je kunnen opnemen, vindt vastlegging daarvan plaats. Het gaat uitsluitend om gegevens die noodzakelijk zijn om in contact met je te kunnen komen.

Voor relatiebeheer en communicatie worden persoonsgegevens verwerkt zoals:

Verder kunnen naast voornoemde persoonsgegevens tevens (bijzondere) persoonsgegevens (van gevoelige aard) van betrokkenen worden verwerkt voor het verzorgen van de financiële administratie, jaarrekeningen, jaarrapporten, publicatiebalansen, diverse belastingaangiftes, alsmede voor het verlenen van fiscaal dan wel juridisch advies. Indien wij bijzondere persoonsgegevens verwerken zal dit niet gebeuren zonder uw toestemming. Deze toestemming kan vervolgens te allen tijde worden ingetrokken. Intrekken van toestemming kan ertoe leiden dat je niet langer van betreffende diensten van Calqi gebruik kunt maken.

De (bijzondere) persoonsgegevens die ter uitvoering van voornoemde diensten worden verwerkt zijn onder meer:

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met voornoemde (bijzondere) persoonsgegevens. De technische en organisatorische beveiliging is hierop afgestemd.

Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan Calqi verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die de privacy- en cookie statement van Calqi heeft gelezen.

Grondslagen en Doeleinden verwerking

De wettelijke grondslag op basis waarvan Calqi vrijwel alle persoonsgegevens verwerkt is de noodzaak voor een goede uitvoering van de overeenkomst (van opdracht) of als voorbereiding voor het afsluiten van een overeenkomst (van opdracht). Dit geldt voor alle dienstverlening die Calqi voor haar klanten verzorgt, de overeenkomsten met leveranciers alsmede om de noodzakelijke bedrijfsvoering zo correct, efficiënt en veilig te laten verlopen.

Daarnaast is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, een wettelijke verplichting of vanwege gerechtvaardigd belang. Ingeval van toestemming heeft u te allen tijde het recht de toestemming in te trekken. U kunt toestemming weigeren, maar dit kan in sommige gevallen betekenen dat wij onze betreffende diensten aan u dienen te beëindigen. Of onze diensten om deze reden dienen te worden beëindigd, is ter uitsluitende beoordeling aan ons.

De persoonsgegevens die je actief aan Calqi verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Dienstverlening door derden

Calqi schakelt (rechts)personen (“Derden”) in om haar dienstverlening zo efficiënt, correct en veilig te laten verlopen. Deze Derden zijn onder meer leveranciers van software en ICT-systemen, gespecialiseerde adviseurs en overige dienstverleners. De dienstverlening door deze partijen gebeurt onder verantwoordelijkheid van Calqi. Als deze partijen noodzakelijkerwijs toegang dienen te hebben tot persoonsgegevens, zal indien nodig een (verwerkers)overeenkomst worden gesloten waarin afspraken worden vastgelegd omtrent een correcte, veilige verwerking en geheimhouding van deze persoonsgegevens waarborgen.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens wordt door ons nooit zonder uw toestemming doorgegeven aan een derde voor verdere verwerking. Calqi zal uw persoonsgegevens enkel verstrekken aan opsporingsinstanties of overheidsinstanties wanneer dit is verplicht volgens toepasselijk recht of op last van een bevel van een overheidsinstantie, en alleen voor zover noodzakelijk ter bestrijding van fraude of criminele activiteiten. Informatie die bestemd is voor derde partijen als de overheid of de bank, niet zjinde de hierboven genoemde informatie, zoals belastingaangiften en financiële rapportages worden door ons uitsluitend doorgegeven op basis van een afgegeven machtiging van de betrokkene. Bij voorkeur worden deze documenten door de betrokkene zelf naar deze derde partijen doorgestuurd.

Onder geen beding verkoopt Calqi ingevoerde gegevens aan derden, tenzij de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

In sommige gevallen kan je via de website doorlinken naar websites van derden. Calqi is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is Calqi niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van jouw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

Beveiliging en bewaartermijn

Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, treft Calqi passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Er wordt gezorgd dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. De personen die jouw persoonsgegevens verwerken zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Calqi bewaart de content die je op onze website hebt geplaatst in beginsel zo lang als je account in stand blijft. Als je je account laat opheffen, zal Calqi de aan je account gekoppelde persoonsgegevens anonimiseren zodat de content die je op onze website hebt geplaatst voor andere bezoekers niet langer naar jouw persoon herleidbaar zijn.

Als wij persoonsgegevens niet meer nodig hebben, worden ze gecontroleerd en wanneer mogelijk verwijderd. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel van de verwerking en wettelijke bepalingen. Calqi mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven, doch zal dit nooit langer doen dan noodzakelijk.

Beleid datalekken

Calqi houdt een register datalekken bij. Daarnaast hebben wij een intern beleid opgesteld met betrekking tot onder meer het melden van datalekken. Zoals de wet vereist, wordt een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Indien het datalek waarschijnlijk ook resulteert in een hoog risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkene, dan stellen wij de betrokkene tevens op de hoogte van het datalek.

Jouw rechten

Je hebt als betrokkene de navolgende rechten:

Als je gebruikt wenst te maken van jouw rechten, verzoeken wij je vriendelijk een schriftelijk verzoek per brief of per e-mail in te dienen (zie hierna voor de contactgegevens van Calqi). Wij zullen jouw identiteit verifiëren alvorens wij overgaan tot het verzoek.

Cookies

Onze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina's je bekijkt en welke opties je gebruikt. Calqi gebruikt deze gegevens om de website gebruiksvriendelijker te maken.

Met behulp van een permanente cookie kan de website je bij en volgend bezoek herkennen. Bij het inloggen op je account maak je automatisch gebruik van de optie om je sessie-id te bewaren in een permanente cookie.

Je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Google Analytics

Calqi maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Calqi te helpen analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Calqi en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Als gezegd kun je je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken.

Wijzigingen

Calqi behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy beleid. Calqi adviseert u daarom deze Privacy Statement met regelmaat te raadplegen. Indien Calqi belangrijke wijzigingen doorvoert die van invloed kunnen zijn op de verwerking van persoonsgegevens zal zij de betrokkenen voorafgaand informeren.

Indexering door zoekmachines

De gegevens die je in je profiel opneemt, kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden. Alle ingevoerde en geüploade data is niet publiek beschikbaar of doorzoekbaar door zoekmachines.

Contact

Voor vragen en/of klachten over jouw rechten en de manier waarop Calqi met jouw persoonsgegevens omgaat, verzoeken wij je allereerst schriftelijk (per brief of per e-mail) contact op te nemen met ons.

Calqi streeft ernaar je binnen een termijn van vier weken van een antwoord te voorzien. Calqi gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw gegevens. Indien je desalniettemin een klacht wilt indienen verwijst Calqi je naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:
Calqi B.V.
Nieuwe Steen 34
1625 HV Hoorn
E-mail: info@calqi.nl
T: 0229-24 15 12

De privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.