Prijzen Contact              

Algemene voorwaarden Calqi B.V.

We maken gebruik van algemene voorwaarden, zodat het voor jou (als opdrachtgever van Calqi B.V., gebruiker van onze diensten en/of bezoeker van de website) duidelijk is welke voorwaarden van toepassing zijn op de dienstverlening van Calqi B.V. Heb je vragen over het gebruik van Calqi of over de algemene voorwaarden van Calqi B.V.? Neem gerust contact met ons op via info@calqi.nl of bel op 0229 - 24 15 12.

Algemeen

Artikel 1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die voor zijn/haar onderneming gebruik maakt van de diensten van Calqi B.V. zoals het online boekhoudpakket genaamd Calqi, overige applicaties en/of die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
Opdrachtnemer: Calqi B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met statutaire zetel te Amsterdam, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56825951.
Gebruiker: de gebruiker van het online boekhoudpakket Calqi, de gebruiker van (overige) applicaties van de Opdrachtnemer en/of de bezoeker van de website van Calqi B.V.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij:
a. Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten; en/of
b. de Opdrachtgever gebruik maakt van de producten van Opdrachtnemer.
Algemene Voorwaarden: De vigerende algemene voorwaarden van de Opdrachtnemer, welke van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden en van toepassing zijn op de Opdrachtgever en Gebruiker.

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 2

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor de Opdrachtgever en de Gebruiker.

 1. Opdrachtnemer heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever per e-mail of via de website van Calqi B.V. hierover informeren.

Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen indien Opdrachtgever niet eens is met de wijziging van de Algemene Voorwaarden, binnen 30 dagen nadat Opdrachtgever geïnformeerd is over de wijziging van de Algemene Voorwaarden, doch uitsluitend indien de wijziging een wezenlijke verzwaring van de voor Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen inhoudt.

 1. Indien Opdrachtgever op de hoogte is gebracht van de gewijzigde Algemene Voorwaarden en gebruik blijft maken van de diensten van Opdrachtnemer, dan wordt ervan uitgegaan dat Opdrachtgever akkoord gaat met de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

DIENSTEN OPDRACHTNEMER

Artikel 3

 1. Tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt een Overeenkomst gesloten, waarbij Opdrachtnemer diensten aanbiedt aan Opdrachtgever en Opdrachtgever gebruik maakt van de diensten van Opdrachtnemer. De diensten kunnen inhouden dat Opdrachtnemer werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever en/of het beschikbaar stellen van producten van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.

 1. Producten van Opdrachtnemer zijn:

 1. een online boekhoudpakket genaamd Calqi; en

 2. overige applicaties van Opdrachtnemer.

 1. Werkzaamheden van Opdrachtnemer zijn:

alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht dan wel behoren te worden verricht, waaronder doch niet beperkt tot:

 1. het samenstellen van de jaarrekening van Opdrachtgever; en

 2. de aangifte(n) inkomstenbelasting van Opdrachtgever, uitsluitend tezamen met en na het samenstellen van de jaarrekening van Opdrachtgever.

 1. Opdrachtnemer vraagt jaarlijks namens Opdrachtgever uitstel voor de aangiften inkomstenbelasting bij de Belastingdienst aan conform de uitstelregeling Belastingconsulenten. Opdrachtgever kan geen belastingrente vorderen van Opdrachtnemer, doordat deze gebruik heeft gemaakt van de uitstelregeling. Belastingrente kan worden voorkomen wanneer Opdrachtgever de voorlopige aanslag van het verslagjaar verhoogd.

OVEREENKOMST

Artikel 4

 1. De Overeenkomst komt tot stand op de navolgende wijzen:

  1. de schriftelijke opdrachtbevestiging, die tot stand komt en aanvangt op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen; of

  2. het schriftelijk akkoord van Opdrachtgever (per brief of e-mail) na ontvangst van een per e-mail verstuurde voorstel van Opdrachtnemer; of

  3. op het moment van gebruikmaking van producten van Opdrachtnemer, zoals het online boekhoudpakket Calqi, en/of Opdrachtnemer begonnen is met het verrichten van werkzaamheden voor Opdrachtgever, zonder dat een schriftelijke opdrachtbevestiging of akkoord van Opdrachtgever door Opdrachtnemer is ontvangen. Bij het aanmaken van een gebruikersaccount van het online boekhoudpakket Calqi dient Opdrachtgever dan ook uitdrukkelijk akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

 1. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen dan bepaald in het vorig artikellid.

 1. De Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer zijn leidend en altijd van toepassing met betrekking tot de Overeenkomst en de uitvoering hiervan, tenzij Opdrachtnemer en Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk (per brief of e-mail) zijn overeengekomen dat van de Algemene Voorwaarden zullen worden afgeweken.

 1. De Overeenkomst is gebaseerd op de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. Opdrachtgever wordt geacht alle relevante informatie juist en volledig weer te geven aan Opdrachtnemer en dient Opdrachtnemer tijdig te informeren indien omstandigheden ertoe kunnen leiden dat de Overeenkomst aangepast dan wel beëindigd dient te worden.

GEBRUIKMAKING DIENSTEN

Artikel 5

 1. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd de diensten aan Opdrachtgever te beëindigen indien naar inzicht van Opdrachtnemer de diensten niet (langer) geschikt is voor de bedrijfsvoering van Opdrachtgever. Een reden hiertoe zou bijvoorbeeld kunnen zijn, dat de omvang van de administratie van Opdrachtgever niet (meer) geschikt is om hiervoor het online boekhoudpakket Calqi te gebruiken. Opdrachtnemer zal uiteraard in nauw overleg met Opdrachtgever een alternatief proberen te zoeken voor Opdrachtgever alvorens de dienstverlening wordt beëindigd.

 1. Opdrachtgever met meerdere ondernemingen dient per onderneming een gebruikersaccount in het online boekhoudpakket Calqi aan te maken, zodat er per onderneming één administratie kan worden ingericht. Voor iedere onderneming dient een Overeenkomst tot stand te komen.

 1. Bij gebruikmaking van de diensten van Opdrachtnemer dient Opdrachtgever en Gebruiker te handelen overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden, de vigerende wet- en regelgeving, de goede zeden en de openbare orde.

 1. Intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer, waaronder begrepen applicaties, computerprogramma’s, website(s), systeemontwerpen, werkwijzen, informatie, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet bevoegd deze te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren of aan derden te verstrekken, al dan niet met inschakeling van derden. Bij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer is Opdrachtgever en gebruiker verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk bij het gebruik van de diensten van Opdrachtnemer. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de handelingen die worden verricht bij de gebruikmaking van het online boekhoudpakket Calqi en overige applicaties en dient misbruik ervan te voorkomen.

 1. Gegevenswijzigingen dient Opdrachtgever zelf zo spoedig mogelijk in de administratie(s) in het online boekhoudpakket Calqi of overige applicaties van Opdrachtnemer aan te passen. Daarnaast worden deze gegevenswijzigingen per e-mail doorgegeven aan Opdrachtnemer.

UITVOERING WERKZAAMHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEID

Artikel 6

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden door Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

 1. Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor de samengestelde jaarrekening, aangiften omzetbelasting en aangiften inkomstenbelasting. Door Opdrachtnemer wordt geen zekerheid omtrent de jaarrekening en/of overige werkzaamheden verstrekt.

 1. De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor zowel de juistheid als de volledigheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde documenten en/of informatie. De werkzaamheden worden verricht op basis van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Om misverstanden te voorkomen, Opdrachtnemer voert geen werkzaamheden uit die bij controle- of beoordelingsopdrachten van jaarrekeningen van toepassing zijn.

 1. De werkzaamheden van Opdrachtnemer in het kader van de samenstellingsopdracht met betrekking tot de jaarrekening zullen in hoofdzaak bestaan uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast zal Opdrachtnemer de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening van toepassing zijnde grondslagen op basis van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens evalueren.

De werkzaamheden van Opdrachtnemer is niet gericht op het ontdekken van fraude of onjuistheden of onwettig handelen. De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude en onjuistheden berust bij Opdrachtgever.

KOSTEN

Artikel 7

 1. Voordat de Overeenkomst tot stand komt stelt Opdrachtnemer meerdere abonnementen ter keuze aan Opdrachtgever:

Het Gratis Abonnement met beperkte functionaliteiten is geheel gratis. Met een betalend Abonnement worden verschillende diensten met meer functionaliteiten door Opdrachtnemer geleverd. Op de website van Opdrachtnemer is omschreven welke diensten worden aangeboden per pakket en de kosten voor een betalend Abonnement.

 1. Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het abonnementstarief te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie. Indien Opdrachtgever een betalend Abonnement afneemt ontvangt hij/zij jaarlijks een factuur met eventueel een wijziging van het abonnementstarief. Mocht de Opdrachtgever niet eens zijn met het gewijzigde abonnementstarief dan heeft hij/zij het recht om binnen dertig dagen na ontvangst van de factuur (peildatum is factuurdatum) de Overeenkomst op te zeggen. In het geval Opdrachtgever dertig dagen na ontvangst van de factuur gebruik blijft maken van de diensten van Opdrachtnemer, dan mag Opdrachtnemer ervan uitgaan dat Opdrachtgever akkoord gaat met het gewijzigde abonnementstarief.

BETALING ABONNEMENT

Artikel 8

 1. Indien Opdrachtgever gebruik wenst te maken van een betalend Abonnement wordt jaarlijks, tot nader opzegging van het abonnement, een factuur verstrekt. Betaling van het totale jaarbedrag in een keer of het maandbedrag (het jaarbedrag wordt dan in twaalf termijnen geïncasseerd) geschiedt middels SEPA-incasso. Opdrachtgever verleent bij het aangaan van de Overeenkomst hierbij toestemming en machtiging aan Opdrachtnemer om alle door hem/haar verschuldigde bedragen te incasseren op de door Opdrachtgever opgegeven IBAN bankrekeningnummer.

 1. De verplichting tot betaling geschiedt vanaf het moment Opdrachtgever kiest voor een betalend Abonnement en derhalve niet pas na gebruikmaking van de diensten.

 1. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de betaalgegevens te allen tijde volledig en accuraat zijn en dat er voldoende saldo op de bankrekening staat om over te kunnen gaan tot incassering van het verschuldigde jaarbedrag of maandbedrag. Indien het niet mogelijk is tot incassering over te gaan, zal Opdrachtnemer nogmaals proberen het verschuldigde bedrag te incasseren. Als een incasso wordt gestorneerd of om enige andere reden niet plaatsvindt, dient Opdrachtgever er zorg voor te dragen dat het verschuldigde bedrag alsnog binnen 14 dagen na de betaaltermijn wordt voldaan onder vermelding van het factuurnummer.

 1. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd wettelijke rente en/of incassokosten in rekening te brengen. Daarnaast is Opdrachtnemer bevoegd de diensten aan Opdrachtgever op te schorten, totdat de openstaande factuur/facturen volledig is/zijn voldaan. Dit kan derhalve betekenen dat Opdrachtgever geen toegang meer heeft tot zijn/haar administratie in het online boekhoudpakket Calqi en/of overige applicaties van de Opdrachtnemer. Verder heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden, zonder Opdrachtgever te berichten van ingebrekestelling. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de ontbinding van de Overeenkomst en de daar bijhorende consequenties.

 1. Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar betalingsverplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever een klacht heeft dan wel gebruik wenst te maken van het recht van reclame.

DUUR ABONNEMENT EN OPZEGTERMIJN

Artikel 9

 1. Zowel het Gratis Abonnement als een betalend Abonnement wordt aangegaan per kalenderjaar en wordt telkens stilzwijgend met een kalenderjaar verlengd.

 1. Opdrachtgever is bevoegd het Gratis Abonnement dan wel een betalend Abonnement schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand voor het einde van het kalenderjaar. De Opdrachtgever stuurt bij opzegging een e-mail naar info@calqi.nl.

 1. Met inachtneming van de opzegtermijn als bepaald in het vorig artikellid wordt na opzegging de Overeenkomst beëindigd en worden geen diensten meer aan Opdrachtgever geleverd, tenzij uit hoofde van de opdrachtbevestiging anders is overeengekomen.

 1. Bij opzegging van een Gratis Abonnement heeft Opdrachtgever nog drie maanden de tijd om de administratie uit het online boekhoudpakket Calqi elders op te slaan, daarna wordt het account verwijderd.

 1. Bij opzegging van een betalend Abonnement heeft Opdrachtgever toegang tot zijn/haar administratie tot aan het moment dat de werkzaamheden van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn afgerond. Verder zal Opdrachtnemer de inhoud van de administratie in het online boekhoudpakket Calqi en/of overige applicaties verwijderen. Opdrachtnemer adviseert Opdrachtgever dan ook de administratie uit het online boekhoudpakket Calqi tijdig elders op te slaan. Opdrachtgever is verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren, de volledige verantwoordelijkheid hiervan ligt bij Opdrachtgever.

 1. Indien Opdrachtgever tijdig zijn/haar betalend Abonnement omzet naar het Gratis Abonnement (één kalendermaand voor het einde van het kalenderjaar), dan wordt dit aan het begin van het volgend kalenderjaar omgezet. Opdrachtgever behoudt in dat geval slechts toegang tot modules die behoren tot het Gratis Abonnement, de overige modules zijn in dat geval niet meer toegankelijk.

 1. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd het Gratis Abonnement om te laten zetten in een betalend Abonnement. Opdrachtgever neemt hiervoor telefonisch of per e-mail contact op met de Opdrachtnemer. Vervolgens zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever een Overeenkomst van toepassing op de diensten behorende bij het desbetreffend abonnement verstrekken.

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

 1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten;

 2. aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, dan wel indien er ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen drie maanden is opgeheven;

 3. indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd;

 4. naar inzicht van Opdrachtnemer de diensten van Opdrachtnemer niet (langer) geschikt is voor Opdrachtgever.

 1. Indien de Overeenkomst door Opdrachtnemer wordt beëindigd, is Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever gehouden de redenen van beëindiging mede te delen en voorts in redelijkheid al datgene te doen wat in het kennelijk belang van Opdrachtgever in verband met de beëindiging van de Overeenkomst wordt gevorderd.

 1. Indien Opdrachtnemer overgaat tot opschorting of ontbinding, is Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten die daardoor zijn ontstaan.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 10

 1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever, welke het directe gevolg is van een Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen op grond van de Overeenkomst. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het met Opdrachtgever overeengekomen jaarbedrag van het desbetreffende kalenderjaar waarin de schade is ontstaan. Ingeval Opdrachtnemer verzekerd is voor de direct geleden schade van Opdrachtgever, beperkt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zich tot het bedrag dat de verzekeraar van Opdrachtnemer bereid is uit te keren. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval er aan de zijde van Opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld.

 1. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer schriftelijk ingebreke te stellen en te berichten Opdrachtnemer aansprakelijk te stellen voor geleden schade alsmede de redenen hiervoor. Verder krijgt Opdrachtnemer een redelijke termijn om te reageren of een oplossing te zoeken. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de geleverde prestatie, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

 1. Producten van Opdrachtnemer kunnen op een bepaald moment niet beschikbaar zijn vanwege onderhoudswerkzaamheden of storingen. Verder is Opdrachtnemer bevoegd bepaalde diensten/producten aan te passen, uit te breiden, te wijzigen of te beëindigen. Opdrachtnemer zal voor zoveel mogelijk ervoor zorgen dat de aangeboden diensten/producten actueel en accuraat zijn en geen (systeem)fouten bevatten. Opdrachtnemer is echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele (in)directe schade als gevolg van voornoemde gevallen.

 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tevens tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval Opdrachtnemer op grond van de wet gedwongen is de opdracht terug te geven, diensten te beëindigen en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke Opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van Opdrachtgever of derden heeft ontvangen.

 1. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreeks beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.

PRIVACY

Artikel 11

 1. Indien en voor zover Opdrachtnemer gegevens van natuurlijke personen verwerkt, vindt de verwerking van deze gegevens plaats met in achtneming van de Wet bescherming Persoonsgegevens en vanaf medio 2018 de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming en haar privacy statement. Het privacy statement is gepubliceerd op de website van Opdrachtnemer. Opdrachtgever verleent bij voorbaat toestemming aan Opdrachtgever tot het inschakelen van derden.

 1. Opdrachtgever verleent bij het aangaan van de Overeenkomst en het nemen van een abonnement toestemming aan Opdrachtnemer om diens gegevens te verwerken met in achtneming van alle wettelijke bepalingen en het beleid dat Opdrachtnemer voert. Het verwerken van de persoonsgegevens geschiedt voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 1. Opdrachtgever wordt aangemerkt als de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van derden (zoals gegevens van relaties van Opdrachtgever voor het opstellen van facturen en contactgegevens).

 1. Opdrachtnemer verbindt zich gegevens van Opdrachtgever geheim te houden en zal deze niet gebruiken voor handel in data.

 1. Opdrachtnemer bewaart gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en handelt volgens de richtlijnen die opgesteld staan in haar privacy statement en andere richtlijnen die op haar onderneming en/of producten van toepassing zijn.

TOEPASSELIJK RECHT, FORUMKEUZE EN GESCHILLENBESLECHTING

Artikel 12

 1. Alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

 1. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever, Gebruiker en Opdrachtnemer, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer haar statutaire zetel heeft, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven of Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.